Algemene Voorwaarden


  1. Definities 1.1. Wagenverhuur: Wagenverhuur is een verhuurbedrijf van bestelwagens en ladderliften gevestigd op [adres]. 1.2. Huurder: De persoon of onderneming die bij Wagenverhuur een bestelwagen of ladderlift huurt. 1.3. Huurovereenkomst: De overeenkomst tussen Wagenverhuur en de huurder voor het huren van een bestelwagen of ladderlift. 1.4. Bijkomende kosten: Alle kosten die niet in de huurprijs zijn inbegrepen, zoals brandstof, schoonmaakkosten en verzekeringen. 1.5. Verhuurperiode: De periode waarvoor de bestelwagen of ladderlift wordt gehuurd, zoals vermeld in de huurovereenkomst.
  2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Wagenverhuur en de huurder. 2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Wagenverhuur en de huurder.
  3. Huurprijs en bijkomende kosten 3.1. De huurprijs en bijkomende kosten worden vermeld in de huurovereenkomst. 3.2. De huurprijs is gebaseerd op de verhuurperiode zoals vermeld in de huurovereenkomst. 3.3. De bijkomende kosten zijn voor rekening van de huurder en dienen bij het terugbrengen van de bestelwagen of ladderlift te worden voldaan. 3.4. Wagenverhuur behoudt zich het recht voor om de huurprijs en/of bijkomende kosten te wijzigen.
  4. Betaling 4.1. Betaling van de huurprijs en bijkomende kosten dient te geschieden bij het afhalen van de bestelwagen of ladderlift, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 4.2. Bij niet-tijdige betaling is de huurder van rechtswege in verzuim en is Wagenverhuur gerechtigd om de bestelwagen of ladderlift terug te nemen. 4.3. Bij niet-tijdige betaling is de huurder tevens een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande bedrag.
  5. Gebruik van de bestelwagen of ladderlift 5.1. De huurder dient de bestelwagen of ladderlift te gebruiken overeenkomstig de huurovereenkomst en de bestemming waarvoor het is gehuurd. 5.2. De huurder mag de bestelwagen of ladderlift niet doorverhuren of ter beschikking stellen aan derden. 5.3. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de bestelwagen of ladderlift. 5.4. De huurder dient de bestelwagen of ladderlift in goede staat te houden en bij terugkomst in dezelfde staat terug te brengen als bij aanvang van de huur.
  1. Verzekering6.1 De bestelwagen of ladderlift is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en schade aan derden. 6.2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de bestelwagen of ladderlift tijdens de verhuurperiode, inclusief diefstal en schade als gevolg van onjuist gebruik. 6.3. De huurder kan een optionele verzekering afsluiten bij Wagenverhuur om het eigen risico te verlagen. Het eigen risico bedraagt standaard € 1500,-. 6.4. Indien er sprake is van schade, dient de huurder dit direct te melden aan Wagenverhuur en een schadeformulier in te vullen.
  2. Annulering 7.1. Bij annulering van de huurovereenkomst binnen 24 uur voor aanvang van de verhuurperiode is de huurder 50% van de huurprijs verschuldigd aan Wagenverhuur. 7.2. Bij annulering van de huurovereenkomst op de dag van aanvang van de verhuurperiode of later is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd aan Wagenverhuur.
  3. Beëindiging van de huurovereenkomst 8.1. De huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de verhuurperiode. 8.2. Wagenverhuur is gerechtigd om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen als de huurder zich niet aan de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden houdt. 8.3. Bij tussentijdse beëindiging door Wagenverhuur heeft de huurder geen recht op terugbetaling van de huurprijs.
  4. Aansprakelijkheid 9.1. Wagenverhuur is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van het gebruik van de bestelwagen of ladderlift, behoudens opzet of grove nalatigheid van Wagenverhuur. 9.2. Wagenverhuur is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen vervoerd met de bestelwagen. 9.3. De huurder vrijwaart Wagenverhuur voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die is veroorzaakt door het gebruik van de bestelwagen of ladderlift.
  5. Geschillen en toepasselijk recht 10.1. Op alle huurovereenkomsten en deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. 10.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wagenverhuur is gevestigd.